Conspage


Gerrit J. Hasperhoven
Orion 21
7071 TG Ulft

M: 06 - 2234 0354

info@conspage.nl
www.conspage.nl

Conspage & Advisering

Advisering op het gebied van beheer van de openbare ruimte in al zijn facetten

Dit vertaalt zich onder andere in:
Opzetten integraal beheersysteem (weg- en rioolbeheer) met integrale kijk naar groenbeheer
Opstellen meerjarenprogramma’s onderhoud verhardingen en riolering
Toetsing basisinspanning en vertaling naar uitvoeringsprogramma’s voor rioolwerken
Advies om te komen tot van speelruimtebeleidsplannen en daarmee samenhangende uitvoeringsplannen
Maar ook:
Opstellen Service Level Agreements (SLA) om duidelijke afspraken over de rollen van partijen in het onderhoud aan te geven – rol opdrachtgever/opdrachtnemer.
Opstellen ruimtelijk programma van eisen voor de opzet van een gemeentewerf of vuiloverslagpunt;
Begeleiding inrichting van een gemeentewerf, zoals, werkplaats-, magazijn- en projectinichting.


Toelichting
Het bestaansrecht van beheer van de openbare ruimte ligt verankerd in het uitgangspunt dat de totale infrastructuur behorend tot een gemeente, provincie of waterschap op een kwalitatief* en juridisch juiste manier in stand gehouden en waar mogelijk verbeterd wordt.

Een goed beheerplan moet integraal opgesteld zijn, hetgeen inhoudt dat alle te beheren disciplines de juiste en vereiste aandacht krijgen ( vaak per discipline wettelijke verplichtingen aanwezig). Vanuit het beheer moet men te allen tijde in staat zijn om de (on)mogelijkheden in de zin van financiële consequenties van keuzes bij planvorming (beleid) aan te geven. Deze consequenties dienen een onlosmakelijk geheel te vormen met de planvorming en daaruit voortvloeiende exploitatieopzet.

De informatie vanuit het beheerplan moet voor meerdere collega’s goed toegankelijk zijn en de gegevens moeten op een adequate manier geleverd kunnen worden, dan pas is een beheerplan goed.

SLA’s geven een duidelijke rolverdeling, samen met heldere budgetvorming voor de partijen welke onderhoud uitgevoerd willen hebben en welke onderhoud uit willen voeren. Geen zaken achteraf regelen, maar duidelijk en helder voordat de opdracht wordt aangenomen.

De basis voor een werf, werkplaats of vuiloverslagpunt is een juiste toedeling van de benodigde (dure) ruimte, waarin een goede logistiek wordt ontwikkeld om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken.

* Onder kwalitatief wordt in dit geval verstaan een veilige, schone en goed onderhouden leef-, werk-, en recreatieomgeving waarin eenieder zich prettig en op zijn of haar gemak voelt.

ga naar www.i-quip.nl
© 1999 -